فقط کافی استارت زبان انگلیسیتون بخوره و قوی شید

اونوقت میتونید بقیه زبان ها رو روش پیاده کنید

چون انگلیسی ریشه تو زبان های دیگه زیاد داره
#انگیزشی


کاربر : بولد